Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení databáze obchodních partnerů

REMIN spol. s r. o. jako správce osobních údajů Vám poskytuje toto oznámení o zpracování Vašich osobních údajů. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obracet prostřednictvím emailu remin@remin.cz, případně pomocí datové schránky „qrdw6qs“.

  • 1.      Proč údaje potřebujeme

Vaše osobní údaje shromažďujeme z důvodu, abychom mohli plnit úkoly vyplývající ze vzájemných smluvních vztahů, v rámci nabídkových řízení nebo z oprávněného zájmu REMIN spol. s r. o. Oznamujeme Vám, že z uvedených důvodů zpracováváme i Vaše osobní údaje za účelem udržování vzájemných kontaktů, informování o skutečnostech týkajících se vzájemných zájmů.

  • 2.      Jaké údaje potřebujeme

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:

   • – adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, sídlo, adresa, IČ, DIČ, RČ, datum narození, e-mail, telefon
   • – popisné osobní údaje – zejména název a adresa organizace, pracovní zařazení, bankovní účet, praxe, škola, jazyky, životopisy

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.

  • 3. Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření. Pro zpracování Vašich osobních údajů nevyužíváme žádného externího zpracovatele. S Vašimi osobními údaji není prováděno ani automatizované zpracování, ani profilování. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice, Vaše osobní údaje nepředáváme cizímu subjektu do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádným příjemcům, pokud to však výslovně vyžaduje příslušný zákon nebo jiný právní předpis. V tom případě mohou k Vašim osobním údajům získat přístup orgány veřejné moci.

  • 4. Jak dlouho údaje držíme

Podle nastavených vnitřních zásad, resp. u některých dokumentů v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vaše osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem, který stanovuje skartační lhůtu pro Vaše osobní údaje na 10 let po ukončení smluvního vztahu.

 • 5. Jaká jsou Vaše práva

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. REMIN spol. s r. o. je oprávněn v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz vašich osobních údajů. V určených případech zpracování v oprávněném zájmu REMIN spol. s r. o. máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat.

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím dále stanovených komunikačních kanálů REMIN spol. s r. o.. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě 30 dní.

V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím osobně na adrese Praha – Vinohrady, Slezská 949/32, PSČ 120 00 nebo prostřednictvím datové schránky „qrdw6qs“.

Váš podnět bude předán odpovědnému zaměstnanci REMIN spol. s r. o., který se bude následně zabývat Vaší stížností a bude s Vámi spolupracovat pro vyřešení Vaší stížnosti. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se stížností kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.