Základní údaje
Firma Remin, spol.s r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku své existence se zabývá inženýrskou činností ve výstavbě. K této základní a nosné činnosti postupně přibývaly další aktivity jako je realitní činnost, činnost expertů v oblasti tržního oceňování majetku, zpracování znaleckých posudků o cenách nemovitostí, právní poradenství a podpora, zajišťování výběrových řízení atd. V současné době je firma schopna nabídnout širokou škálu činností, pro kompletní přípravu a realizaci i těch nejsložitějších projektů.

Firma má zkonsolidovaný kádr lidí, jejichž kvalita a odborná zdatnost byla ověřena v řadě realizací a to jak s tuzemskými, tak i zahraničními klienty.

Firma v posledním období prošla cílenou úpravou organizačního uspořádání v rámci zajištění certifikátu jakosti ISO 9001. Základním naším požadavkem na výstupy naší práce je úplná spokojenost zákazníka, které podřizujeme veškerou naši činnost.

Postavení firmy na trhu je vybudováno na seznámení zákazníků s mnohaletou poctivou týmovou prací a na aktivním přístupu k řešení jednotlivých obchodních případů.

Jméno společnostiRemin, spol. s r.o.
AdresaSlezská 949/32, 120 00 Praha 2
IČO00540811
DIČCZ00540811
Statutární zástupciJednatelé  - Ing. Martin Beran
- Ing. Josef Chlumský
Prokuristé  - Ing. Ivan Bílý
- Ing. Jiří Bolomský
Bankovní spojeníČSOB, Anglická 20, 120 00 Praha 2
Fax: 00420 222 253 677
E-mailremin@remin.cz
WWWhttp://www.remin.cz


Organizace řízení
Zásady řízení firmy vycházejí z dodržování zákonnosti a principů právního státu, z dodržování obecně závazných právních předpisů, zákonů a dalších předpisů.

Organizace řízení musí zajišťovat efektivní organizaci každé složky firmy tak, aby výstupy byly na vysoké odborné i formální úrovni a plně uspokojily i nejvyšší nároky klienta.

Zaměstnanci:
celkový počet15
techničtí a výkonní pracovníci15
  z toho profese stavař9
profese TZB 2
profese elektro1
administrativa3
autorizovaní inženýři4
specializovaní kooperanti5


Řízení jakosti
Remin, spol.s r.o. je od roku 2002 držitelem Certifikátu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru Inženýrská činnost ve výstavbě. Zpracování celého systému řízení jakosti vedlo k dílčím úpravám organizační i řídící struktury firmy s cílem dalšího zefektivnění naší činnosti. Systém se týká všech oblastí činnosti firmy a je definován jednotlivými řídícími směrnicemi:

SM 01 - Podpisový a organizační řád
SM 02 - Příručka jakosti
SM 03 - Pracovní řád
SM 04 - Metrologický řád
SM 05 - BOZP
SM 07 - Řízení dokumentů
SM 09 - Řízení provozu firmy
SM 10 - Systém kontroly zlepšování
SM 11 - Personální práce
SM 12 - Návrh a vývoj
SM 13 - Účetnictví
SM 14 - Softwarový řád a čistopis


Struktura řízení projektu
Klikněte pro zvětšení

Struktura organizace projektového řízení
Klikněte pro zvětšení

Organizační struktura firmy
Klikněte pro zvětšení


Základní nosné činnosti firmy jsou rozpracování do pracovních postupů:

PP 01 - Provádění inženýrské činnosti
PP 03 - Projektové řízení

Certifikace umožnila mimo jiné sjednocení výstupů naší firmy ve všech projektech a podařilo se zajistit jednotný standard služeb.

Proces neustálého zvyšování kvality naší práce chápeme jako nikdy nekončící činnost.

DESATERO POLITIKY JAKOSTI SPOLEČNOSTI REMIN, spol. s r. o.

  1. Cesta k obchodnímu úspěchu firmy vede přes nejvyšší dosažitelnou kvalitu výrobku.
  2. Každý pracovník musí být přesvědčen, že kvalita je pro naši firmu prvořadá.
  3. Výkon práce je nutno chápat jako trvalý výcvik k dokonalosti.
  4. Zlepšování kvality je trvalý nikdy nekončící proces.
  5. Zvyšování produktivity zvyšováním pracovní intenzity vede k nekvalitě, zvyšování kvality v trvalém procesu vede ke zvyšování produktivity.
  6. Nespokojený pracovník nemůže odevzdat kvalitní práci.
  7. Pochvala je mnohonásobně účinnější než trest.
  8. Chceme si systematicky zvyšovat prestiž u zákazníků, konkurenceschopnost a výkonnost, tyto vlastnosti se dají ztratit téměř okamžitě.
  9. Zakázka, která by mohla poškodit prestiž firmy nesmí být přijata.
10. Využíváme nejnovější technické a vědecké poznatky.


ROZSAH ČINNOSTÍ REMIN, spol.s r.o.

Firma Remin, spol. s r.o. je v souladu s výpisem z obchodního rejstříku oprávněna zajišťovat následující činnosti:

- Inženýrsko - technické služby ve stavebnictví
- Projektová činnost ve výstavbě
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
- Realitní kancelář
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/91 Sb.-, o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného
- Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, spojených s pronájmem
- Realitní činnost

Nosnou a nejvýznamnější činností firmy jsou inženýrsko - technické služby ve stavebnictví. Tyto činnosti lze rozdělit do tří základních částí:
 1. příprava staveb - do této kategorie se řadí zajišťování těchto činnosti:
  • změny územních plánů
  • územní řízení - projednání dokumentace pro územní řízení s veřejnoprávními orgány, vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí
  • stavební povolení - projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány, vydání a nabytí právní moci stavebního povolení
  • vodoprávní řízení a další řízení v rámci přípravného procesu podléhající zvláštním předpisům a zákonům - projednání s veřejnoprávními orgány, vydání a nabytí právní moci rozhodnutí
  • zpětná vazba na projektanty - projednání požadavků veřejnoprávních orgánů, zapracování do dokumentace
  • majetkoprávní podpora klienta
  • stavebně - ekonomické konzultace - ekonomická návratnost, výběr nejlepších technických řešení, optimalizace projektu
 2. Realizace staveb - do této kategorie se řadí zajišťování těchto činností:
  • projektové řízení
  • technický dozor
  • finanční řízení projektu
  • výběrová řízení dodavatelů
 3. Expertizní činnosti
  • majetkoprávní podpora klienta
  • posuzování projektů
  • tržní oceňování majetku
  • znalecké oceňování majetku
  • vyhodnocování investičních záměrů

INŽENÝRSKÁ ČINNOST - PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ / PROJECT MANAGEMENT

Vymezení rozsahu činnosti
Project management je obecně systém teoretických a praktických řídících činností, znalostí a dovedností, které obvykle zahrnují plánování, organizování, koordinaci, kontrolu, rozhodování a vedení veškerých článků, které jsou na projektu účastny, s cílem dosažení maximální spokojenosti objednatele.

Jednotlivé etapy realizace projektu lze definovat následovně:
 1. pracování územně plánovacích podkladů
 2. zpracování územně plánovací dokumentace
 3. zpracování studie proveditelnosti
 4. návrh stavby
 5. zpracování dokumentace k územnímu řízení včetně obstarání rozhodnutí o umístění stavby
 6. zpracování dokumentace pro stavební povolení, včetně obstarání stavebního povolení
 7. zpracování dokumentace pro provedení stavby
 8. vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby
 9. výběrové řízení
 10. zajištění smluvního vztahu se zhotovitelem
 11. řízení stavby v průběhu její realizace z úrovně managera projektu
 12. spolupráce při ukončení stavby
V případě ukončení přípravného procesu, tzn. po vydání stavebního povolení, zpracování smlouvy o dílo se zhotovitelem, vypracování prováděcích projektů, project manager především zajišťuje:
 1. Řízení a koordinaci všech účastníků výstavby, tzn. projektant , zhotovitel, quantity surveyor, TDI, AD a další, kteří se v procesu výstavby vyskytnou.
 2. Jednání s veřejnoprávními orgány při řešení problémů spojených s realizací projektu
 3. Obstarávání, kontrolu a zajišťování činností, které podporují zájmy investora (vlastníka), tj. TDI, AD, quantity surveyor, případně právní výpomoc.
 4. Důsledné dodržování systému informování objednatele (vlastníka) - pravidelné zprávy o postupu výstavby, řízení a svolávání kontrolních dnů apod.
 5. Kontrolu postupu výstavby z hlediska časového , kvalitativního a finančního plnění.
 6. Koordinaci a řízení činností při řízení nepředvídatelných událostí, změnách projektu apod.
 7. Přípravu veškerých dokladů a dokumentů objednateli (vlastníkovi) pro rozhodování o záležitostech, které nejsou v kompetenci pověřeného project manager, především záležitostí týkajících se změny ceny a času plnění.
 8. Při přejímacím řízení zastupuje vlastníka a v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem provádí fyzickou kontrolu dokončeného díla včetně předávaných dokumentů.
 9. Spolupráci s objednatelem při ukončení výstavby - kolaudační řízení, vyhodnocení stavby, kompletace dokumentace apod.
Project manager tedy zastupuje vlastníka na základě a v rozsahu jeho zplnomocnění ve vztahu ke všem účastníkům výstavby s cílem zabezpečit provedení a dokončení díla v rozsahu a kvalitě dle uzavřené smlouvy o dílo a dalších dokumentů tak, aby ve všech ohledech byly splněny požadavky a zájmy vlastníka.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST - TECHNICKÝ DOZOR ODBĚRATELE.

Vymezení rozsahu činností

 1. Před zahájením stavby
  1. Převzít projekt stavby, smlouvy se zhotoviteli díla, vyjádření veřejnoprávních orgánů (povolení, opatření a závazná stanoviska), jakož i doklady, na které odkazují a seznámit se s jejich obsahem a podmínkami.
  2. Účastnit se (případně organizovat) předání staveniště zhotoviteli stavby a to v celku nebo po částech
  3. Zkontrolovat, zda zhotovitel stavby zavedl stavební deník (dále jen "SD"), zapsal do úvodního listu předepsané údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení přípravných prací a vlastní zhotovení stavby a učinit o tom zápis do SD.

 2. V průběhu realizace stavby
  1. Zastupovat investora směrem k dodavatelům stavby, k orgánům státní správy, příslušným odborným organizacím a dalším partnerům zapojeným do realizace díla.
  2. Vykonávat trvalý technický dohled nad prováděním prací, kontrolovat dodržování obecných technických požadavků na výstavbu, dodržování norem a jiných technických předpisů.
  3. Seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s realizačním projektem, s obsahem smluv o dílo s dodavatelem stavební části stavby, s dodavatelem technologické části stavby, smluv s projektantem a s obsahem vodoprávního povolení, stavebního povolení a územního rozhodnutí.
  4. Kontrolovat dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu.
  5. Řídit distribuci projektové dokumentace jednotlivým účastníkům výstavby v souladu s pravidly stanovenými investorem.
  6. Vést pravidelné kontrolní dny stavby v dohodnutém intervalu. Provádět zápis a zajišťovat jeho distribuci.
  7. Sledovat vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami smluv mezi investorem a dodavateli stavební a technologické části stavby.
  8. Zajišťovat, aby projektant systematicky doplňoval dokumentaci, podle které se stavba realizuje, a evidovat dokumentaci dokončených částí stavby.
  9. Projednávat dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky a změny včetně těch, které podle předchozího odstavce snižují výměry (objemy) prací proti projektu, předkládat s vlastním vyjádřením před provedením takových změn odpovědnému zástupci investora.
  10. Sledovat kvalitu prováděných prací a při nevyhovující kvalitě odvedených stavebních prací požadovat po zhotoviteli nápravu, případně zápisem do stavebního deníku i odstranění nekvalitně provedených prací a jejich nové provedení.
  11. Kontrolovat řádné uskladnění materiálů, konstrukcí, strojů a zařízení.
  12. Prověřovat části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými a to na výzvu zhotovitele a podmínek s ním
  13. Spolupracovat s projektantem vykonávajícím autorský dozor při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.
  14. Spolupracovat s projektantem a s dodavateli při navrhování a provádění opatření na odstranění případných závad projektu.
  15. Kontrolovat, zda zhotovitel a jeho subdodavatelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a zda evidují doklady o jakosti nebo o vlastnostech a činí o tom zápisy do SD. Přebírat a uchovávat doklady prokazující kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, revize apod.)
  16. Spolupracovat s pracovníky zhotovitele stavby a účinným způsobem spolupůsobit při odvracení nebezpečí vzniku škod na majetku, životech a zdraví při ohrožení stavby živelnými událostmi. Kontrolovat dodržování BOZP a požárních předpisů.
  17. V průběhu doby výstavby uplatňovat náměty, směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
  18. Hlásit archeologické nálezy.
  19. Provádět kontrolu jakosti díla v souladu s Plánem jakosti zhotovitele, Kontrolními a zkušebními plány.
  20. Kontrolovat, zda zhotovitel dodává materiály a výrobky v souladu s projektovou dokumentací, obchodními specifikacemi a odsouhlasenými vzorky.
  21. Není oprávněn, bez předchozího souhlasu investora vydat dodavateli stavby žádný pokyn, jehož výsledkem by byl vznik dodatečných nákladů nebo výdajů na straně investora. V případě havarijní situace je povinen uvědomit investora ihned po jejím zjištění, a to i ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu.
  22. Není oprávněn bez souhlasu odpovědného zástupce mandanta měnit projekt z hlediska rozsahu a kvality prací, měnit druh použitých materiálů, termín dokončení stavby a jiné podstatné náležitosti uzavřených smluvních vztahů.
  23. Informovat investora o všech závažných okolnostech při postupu realizace výstavby.

 3. Odevzdání, převzetí a dokončení díla
  1. Účastnit se individuálních a komplexních zkoušek, prováděných měření (hluk, světlo, emise apod.)
  2. Účastnit se zkušebního provozu v etapě do vydání kolaudačního rozhodnutí, ev. garančních zkoušek.
  3. Přebírat a kontrolovat doklady ke kolaudačnímu řízení a provozu objektu.
  4. Provádět závěrečnou kontrolu dokončeného díla a v rámci přejímek zpracovávat soupis vad a nedodělků.
  5. Kontrolovat úplnost předávaných dokladů zhotovitelem. Účastnit se přejímacího řízení.
  6. Zajišťovat kontrolu odstranění vad a nedodělků zhotovitelem.
  7. Zajišťovat resp. účastnit se kolaudačního řízení.
  8. Kontrolovat odstranění kolaudačních vad zhotovitelem v dohodnutých termínech.
  9. Kontrolovat vyklizení staveniště.
REMIN spol. s r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2. fax: +420 222 253 677, email: remin@remin.cz